Hac Tarihi İlk Hac Nasıl Yapıldı?

Hac İbadetinin Temelleri Nasıl Atıldı?

Hac ibadeti tarihi anlamda Hz. İbrahim’e (a.s.) dayanır. Kur’an’da da şöyle anlatılmıştır;

“Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyor, “Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” diyorlardı.” Bakara Suresi, 127. Ayet

Hac ibadetinin yolu, Hz. İbrahim (a.s.) Allah’ın (c.c.) emriyle eşi Hz. Hacer’i (r.a.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s.) yaşadıkları yerden çok uzakta olan Mekke’ye götürmesi, hac ibadetinin temellerinin atılacağı olayların başlangıcıdır. Hz. İbrahim (a.s.) eşini ve oğlunu Mekke’de bırakmış ve Seniyye Tepesi’nde Beytin bulunduğu tarafa dönerek Allah’a (c.c.) bu şekilde dua etmiştir.Daha sonra Hz. Hacer (r.a.) Mekke çöllerinde susuz kalan çocuğu Hz. İsmail (a.s.) için su arayışına girmiş ve su ararken Safa ile Merve Tepeleri arasında 7 kere gidip gelmiştir. Hz. Hacer’in (r.a.) bu arayışını Allah (c.c.) yanıtsız bırakmamış ve bu olayla birlikte kıyamete kadar akacak olan zemzem suyunu onlar için çıkartmıştır.Bu sayede de zemzem suyu Kâbe etrafındaki çevresinin yeniden hayat bulup canlanmasını sağlamış ve bu durum da Kâbe’nin yeniden inşası için zemin hazırlamıştır.

Hac Tarihi İlk Hac Nasıl Yapıldı?

Kabe’nin Temelleri Nasıl Yükseltilmiştir?

Hz. İbrahim (a.s.) ile eşi Hz. Hatice (r.a.) ve oğlu Hz. İsmail’in (a.s.) yaşadığı olaylar, hac ibadetinin temellerini atmıştır. Birçok kaynak; Hz. İbrahim’in (a.s.)  Seniyye Tepesi’nde Beytin bulunduğu yöne dönerek dua ettiğinde Kabe’nin temellerinin zaten orada gömülü olduğunu belirtmektedir. İslam Tarihi de bu kanıdadır.

Zaten Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde yer alan “Kabe’yi yeniden inşa etmek” ya da “Kabe’nin temellerini yükseltmek” ibareleri de Kabe’nin temellerinin var olduğu görüşünü destekler niteliktedir.

Zaten yıllar sonra da Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s.) yine Allah’ın (c.c.) emri ile Bakara 127. Ayette de belirtildiği gibi baba – oğul birlikte Kabe’yi yeniden inşa ettirmişlerdir.

“Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle” diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.” Hac Sûresi, 26. – 27. Ayetler

“Hani, biz Kâbe’yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-ı İbrahim’den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rukû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun.” Bakara Sûresi, 125. Ayet

“Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyor, “Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” diyorlardı.” Bakara Suresi, 127. Ayet

Kur’an’a Uygun İlk Hac Ne Zaman Yapıldı?
Kur’an-ı Kerim’e Uygun İlk Hac İbadeti, Ne Zaman ve Kim Tarafından Yapıldı?

Hac ibadeti aslında asırlardan beri olan bir ibadettir. Hz. Peygamber’den (s.a.v.) önce de bu ibadet farklı şekillerde de olsa yapılmaktaydı. Bunun en büyük delilleri de yine Kur’an’da hac ile geçen ayetlerde bellidir ki Kabe’nin temellerini yükselten en eski peygamberlerden olan Hz. İbrahim (a.s.) zamanında da hac ibadeti vardı.

Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği dini hükümler ve ibadetler zaman içerisinde unutularak Mekke putperestliğin merkezi halini almıştır. Bu süreçte de Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği hac ibadeti, şekil değiştirmiştir. İslâmiyet’ten önce müşrik Arap halkı; “İçinde günah işlenilen elbiselerle Kâbe ziyâret edilemez” diyerek Kâbe’yi çıplak ziyaret ederlerdi. (el-Hakayık, 1/67; Tecrid Tercümesi, 6/45 ve 6/156 (Hadis No: 803) 

Haccın Farz Kılınması ve Müşriklerle Münasebetler

Hac Ibadeti Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vahyedildi ve Hicret’in 9. Senesi olan 631 yılında Kur’an’daki şekli ile farz kılındı;

“Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.)” Âl-i İmrân Sûresi, 97. Ayet

Hac ibadetinin farz kılınmasıyla birlikte Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Ebubekir’i (r.a.) Hac Emiri tayin etti ve hac ibadetinin nasıl yapılması gerektiğini Hz. Ebubekir’e (r.a.) anlatarak onu bir kafile ile birlikte Medine’den Mekke’ye hacca gönderdi.

Hz. Ebubekir (r.a.) ve yanındakiler yola çıktıktan kısa bir süre sonra Tevbe Suresi vahyoldu. Bu surenin ilk ayetleri o dönem müşriklerle olan ilişki ve antlaşmalarla ilgiliydi, aynı zamanda da Cahiliye Devri adetlerini hac ibadetinde de sürdüren müşriklere bir müdahale ve uyarı niteliğindeydi.

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) hac yoluna çıkmış Hz. Ebubekir’e (r.a.), onun yanındakilere ve Mekke’deki halka bu ayetlerin duyurulması gerektiğini belirterek Hz. Ali’yi (r.a.) yanına çağırdı. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Ali’yi (r.a.) Tevbe Suresi’nin ilk 20-30 ayetini tebliğ etmek üzere görevlendirdi. Hz. Ali (r.a.) yolsa Hz. Ebubekir (r.a.) ve kafilesine yetişti.

Hz. Ebubekir (r.a.) amirliğinde ve Hz. Ali (r.a.) memurluğunda Mekke’ye giden hacılara Hz. Ebubekir (r.a.) bir hutbe verdi. Bu hutbesinde haccın nasıl yapılacağını, farzlarını ve usulünü anlattı. Ardından Hz. Ebubekir (r.a.) ile birlikte giden tüm kafile Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Ebubekir’e (r.a.) anlattığı şekilde ibadetlerini gerçekleştirdiler. Bu sırada müşrikler Kâbe ziyaretlerini kendi usullerince gerçekleştiriyorlardı.

Ardından Hz. Ali (r.a.) de Mina’dayken, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kendisine söylediği üzere Tevbe Suresi’nin ilk ayetlerini tebliğ etti. Hz. Ali’nin (r.a.) hutbesinde altı çizilen ve değişen durumlar vardı. Bu hutbedeki önemli noktalar ise şöyleydi;

1- Müslümanlardan başkası Cennet’e giremeyecektir.

2- Bu yıldan sonra hiçbir müşrik Kâbe’ye yaklaştırılmayacaktır. (Müşrikler bu seneden sonra hac etmeyeceklerdir.)

3- Kâbe çıplak olarak tavaf edilmeyecektir.

4- Kimin Hz. Peygamber (s.a.v.)’le anlaşması varsa, müddeti bitinceye kadar ona uyulacak, ahid ve antlaşmalar öngörülen süresine kadar geçerli olacaktır.

Tevbe Suresi’nin tebliği ve değişen hükümlerle Hicretin 9. Yılında Hz. Ebubekir’in (r.a.) amirliğinde yapılan bu hac ibadeti, tam ve doğru bir şekilde yapılmış ve hac ibadetinin sınırları çizilmiştir. Bu sebeple de o yıl yapılan bu hac, farza göre ilk hac ibadetidir.

Müslümanlar için en kutsal ibadetlerden birisi şüphesiz hac ibadetidir. Hac ibadeti, Kur’an-ı Kerim’de de günahlardan arınmanın ve Allah’a (c.c.) yaklaşmanın en güzel yolu olarak betimlenmiştir.

Hac Nedir Hac Tarihi Hacca gidecekler için önemli bilgidir.

Kaç Çeşit Hac Vardır? Hac Nedir ve Nasıl Yapılır?

Hac İslam’ın 5 şartından birisidir. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek İslam’ın şartlarındandır.

Hac ibadeti, gücü yeten ve borcu olmayan Müslümanlara Kur’an-ı Kerim’e dayanarak farz kılınmış olan ibadetlerdendir.

Hacca gitmiş olan kişi ilk olarak ihrama girer. İhram ardından Kâbe ziyaret edilir ve bu sırada tavaf yapılır. Ardından Arafat’ta vakfe yapılması, Mina’da şeytan taşlanması ve kurban kesilmesi ile devam eden hac son bir Kâbe tavafı ile sona erer.

Hac Çeşitleri Nelerdir?

Haccın her Müslüman tarafından rahatça yapılabilmesini sağlayan çeşitleri vardır. Hac ibadeti kendi içerisinde niyet ve eylemlerde değişkenlik gösterdiği için üçe bölünür.

  1. Kıran Haccı

Kıran Haccı Müslümanların en çok yapmak istediği ve yapmaya çalıştığı hac çeşitlerinden birisidir. Kıran Haccı yapan Müslüman, tek bir ihram ile hem umresini hem de haccını gerçekleştirir. Umrenin ardından ihramdan çıkmadan haccını yapmaya başlayabilir. Kişi, öncelikle ihrama girer ve ihramdan çıkmadan umre ibadetini gerçekleştirir. Sonra da hac vazifelerini yerine getirerek, ihramdan çıkar. Aynı zamanda Kıran Haccı yapan hacı adayı, kurban kesmekle yükümlüdür. Yani hem haccın hem de umrenin tek bir ihramda yapılmasına ve hac esnasında ihramlı kurban kesilmesine Kıran haccı ismi verilir.

  1. Temettü Haccı

Temettü Haccı yapan Müslümanlar umre ve hac ibadetleri için ayrı ayrı ihrama girerler. Hacı adayları Temettü Haccı yapacaklarsa, önce umre için ihrama girerek umre ibadetini tamamlar ve ihramdan çıkar. Daha sonra ise hac ibadeti için tekrar niyet edip ihrama girer ve hac ibadetini yerine getirir. Temettü Haccı yapan kişi için hac esnasında kurban kesmek ise vaciptir.

  1. İfrad Haccı

İfrad Haccı yapacak olan kişiler umre olmadan yalnızca hac ibadetini yerine getirecek olan kişilerdir. İfrad Haccında hacı adayı, ihrama girerken sadece hac yapmaya niyet eder ve hac ibadetinin gerekliliklerini yerine getirir. Yalnızca İfrad Haccına niyet edenler, kurban kesmek ile yükümlü değillerdir.

Kurasız Güvenilir Mücamele vizesi ile Hac Programlarımızı linkten inceleyebilirsiniz.

Hac ile ilgili güncel bilgilerle hazırladığımız yazılarımızı okumak için salambooking i takip etmeyi unutmayın!

Hac Tarihi İlk Hac Nasıl Yapıldı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Login

Please do not hesitate contact us!

📍 Address

Taksim 360 – Çukur Mah. Halepli Bekir Sk. No:2-8 İç Kapı:24 Beyoğlu 34421 – Istanbul

☏ Phone

✆ WhatsApp

✉ E-mail

⬘ Headquarters

4th Floor, WeWork Hub71, Al Khatem Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE

Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

📍 Adres

Taksim 360 – Çukur M. Halepli Bekir Sk. No:2-8 İç Kapı:30 Beyoğlu 34421 – Istanbul

☏ Telefon

✆ WhatsApp

✉ E-mail

⬘ Merkez Ofis

4th Floor, WeWork Hub71, Al Khatem Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE

Sohbete başla
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabilirim?